EE RU

Printed From:

Juriidiline infoSiit leiate www.synvisc.ee veebilehe (edaspidi "veebilehe") kasutustingimused, mis kehtivad kõigile veebilehe külastajatele. Veebilehte kasutades on külastaja kohustatud neid kasutustingimusi täitma. Kui külastaja ei ole nõus kehtestatud kasutustingimusi täitma, palume hoiduda veebilehte kasutamast. Soovitame järgneva juhendiga tutvuda regulaarselt, sest reeglid võivad aja jooksul muutuda ilma eelneva teatiseta.

1. Teave meie kohta
1.1 Antud veebilehe omanik on sanofi-aventis Estonia OÜ.
Kui teil on veebilehe kohta küsimusi, siis kontakteeruge selle toimetajaga allpool toodud aadressil:

sanofi-aventis Estonia OÜ 
 Pärnu mnt 139E / 2 
 11317 Tallinn 
 Eesti

1.2 Avaldamise eest vastutav isik ja peatoimetaja
Kai Hendrikson, sanofi-aventis Estonia OÜ juhataja

1.3 Veebilehe haldaja
Microsoft Nederland B.V.
Evert van de Beekstraat 354
1118, CZ Schipol (Amsterdam) 
020-5001500
Server in Europe

2. Intellektuaalne omand

Antud veebilehe omanik ja haldaja on sanofi-aventis Estonia OÜ. Igasuguse teksti, kujutiste või muude veebilehel avaldatud materjalide, sh kaubamärkide, logode ja domeeninimede formaati ja esitust kaitsevad kohaldatavad seadused ning nende omanikuks või litsentsi hoidjaks on Sanofi, S.A. või tema filiaalid („Sanofi korporatsioon"). Kõik sellised õigused on kaitstud.

Veebilehe materjale või katkendeid ei tohi Sanofi korporatsiooni eelneva kirjaliku nõusolekuta kopeerida, taastoota, muuta, taasavaldada, üles laadida, moonutada, edasi saata või levitada mis tahes viisil, v.a mittekaubanduslikel või isiklikel eesmärkidel (sh finants- või meediaeesmärkidel) tingimusel, et kõiki intellektuaalõigusi ja muid omandiõigusi austatakse.

Veebilehel avaldatud tekstide, kujutiste, illustratsioonide või muude materjalide koopiaid, mis moodustavad veebilehe või on sellele lisatud, ei tohi seda mis tahes viisil moonutada ega muuta. Sanofi korporatsioon reserveerib õiguse algatada õiguslikke meetmeid oma intellektuaalomandi õiguste mis tahes rikkumise vastu.

3. Teabe iseloom

Veebilehel avaldatud teabesse, sealhulgas just finantsteabesse, ei tohi suhtuda kui investeerimiskutsesse ega tõlgendada seda meelitamisena või avaliku pakkumisena ja see ei ole pakkumine tellida, osta või kaubelda Sanofi aktsiatega või muude Sanofi poolt välja antud väärtpaberitega. Veebilehele laetud teavet uuendatakse regulaarselt.

Veebilehele võidakse postitada selle sisu teemasid puudutavaid ekspertarvamusi ja ajaleheartiklite väljavõtteid. See teave väljendab ainult vastavate ekspertide või ajalehtede arvamust ja ei pea ilmtingimata ühtima Sanofi arvamusega. Need eksperdid pole Sanofi töötajad ja nad ei saa oma arvamuse avaldamise eest Sanofi mistahes kompensatsiooni. Sanofi ei vastuta sellistes materjalides sisalduvate mis tahes arvamuste või teabe täpsuse ega terviklikkuse eest. Eksperdi nõuanne väljendab ainult selle eksperdi isiklikku arvamust ja mitte mingil juhul ei tohiks sellesse suhtuda Sanofi arvamuse või vastusena.

4. Meditsiiniline nõuanne

Antud veebilehel leidub tervise, meditsiinitoodete ja meditsiinilise raviga seotud teavet. See on mõeldud kasutamiseks ainult informatiivsetel eesmärkidel ning see pole mõeldud asendamaks apteekri, tervishoiuspetsialisti või teie arsti nõuannet. Te ei tohiks kasutada veebilehel sisalduvat teavet mis tahes haiguse või füüsilise probleemi diagnoosimiseks või saidil äratoodud ravimite kasutamiseks või nõudmiseks. Peaksite alati konsulteerima apteekri, tervishoiuspetsialisti või oma arstiga. Sanofi ütleb lahti igasugusest kohustusest ja vastutusest, mis tuleneb nende materjalide kasutamisest antud veebilehe külastaja või kellegi teise poolt, kes võib olla veebilehe sisust teadlik.

Te ei tohi oma ettenähtud ravi muuta (v.a juhul kui seda soovitab teile tervishoiuspetsialist või teie enda arst) või käesoleval veebilehel avaldatud teabe tõttu viivitada meditsiinilise abi otsimisega.

Teil lasub kohustus kinnitada oma arsti või tervishoiuspetsialistiga mis tahes teabe sobivus ja asjakohasus, mille leiate Internetist.

5. Lingid teistele veebilehtedele

Kui veebilehel on lingid kolmandate osapoolte veebilehtedele ja materjalidele, siis on need lingid lisatud ainult informatiivsel otstarbel. Sanofi ei oma kontrolli nende veebilehtede või materjalide üle ega võta endale kohustust ega vastutust nende eest või kahjude või kadude eest, mis võivad tekkida sellest, kui te neid kasutate. Antud veebilehe ja kolmanda osapoole veebilehe või materjalide vahel olevate seoste olemasolu ei tähenda, et Sanofi kiidaks heaks nende veebilehtede või materjalide sisu või selle sisu teabe kasutuse.

Teie kohustus on rakendada vajalikke ettevaatusabinõusid, et hoida ära oma arvuti või muude toodete kahjustumise hajutatud teenusetõkestamise rünnete, viiruste või muude tehnoloogiliselt ohtlike materjalide või kolmanda osapoole teostatud pettustega seotud sissetungide tõttu.

Kolmandate osapoolte veebilehed võivad sisaldada hüperlinke, mis juhatavad käesolevale veebilehele. Selliseid hüperlinke ei tohi lisada ilma eelneva selgesõnalise nõusolekuta Sanofilt, kes jätab endale õiguse linkimisloa eelnevalt etteteatamata tühistada. Hüperlinke ei tohi koostada selliselt, et need mis tahes viisil väljendavad Sanofi seotust, heakskiitu või toetust siis, kui seda tegelikult ei eksisteeri. Sanofi ei vastuta selliste välislehtede eest ning Sanofi ei vaata üle, kontrolli, kiida heaks mis tahes sisu, reklaami, tooteid ja muid materjale ega vastuta eelmainitu eest, mis on nendel veebilehtedel saadav või mille juurde nende veebilehtede kaudu saadakse.

6. Andmed ja muu teave

6.1. Sanofi korporatsiooni poliitikast lähtuvalt ei avalda Sanofi mis tahes kolmandale osapoolele teid puudutavat isiklikku teavet, mida te elektroonilise kirjavahetuse teel avaldate. Antud teavet kasutatakse ainult selleks, et vastata teile võimalikult tõhusalt.

6.2. Veebileht pole mõeldud konfidentsiaalse teabe vastuvõtmiseks. Antud veebilehe kasutamisega nõustute, et kogu teave, mis tahes vormis, mida te veebilehele sisestate või läbi selle edastate, sh (aga mitte ainult) dokumendid, andmed, graafika, küsimused, soovitused, ideed või tähelepanekud, v.a. üleval kirjeldatud isikuandmed, loetakse mittekonfidentsiaalseks. Sellise teabe edastamisega annate Sanofile õiguse kasutada, taastoota, säilitada või muuta seda teavet või seda teie päringuga seoses edasi saata.

7. Garantii piiratus

Sanofi püüab igati tagada, et antud veebilehe teave on täpne ja ajakohane ning jätab endale õiguse sisu igal ajal eelnevalt etteteatamata muuta. Sellegipoolest ei garanteeri Sanofi selle teabe täpsust või sisu ning ei garanteeri, et teave on ajakohane.

Sanofi ei vastuta (välja arvatud otsese kahju puhul mis tuleneb Sanofi teadlikust väärast käitumisest või tõsisest ettevaatamatusest):
1. antud veebilehele lisatud teabes esinevate mis tahes ebatäpsuste või väljajätmiste eest;
2. mis tahes kahju eest, mis tuleneb kolmanda osapoole teostatud pettustega seotud sissetungide tõttu, mille tulemusena muutub antud veebilehel kättesaadavaks tehtud teave või materjalid;
3. mis tahes otsese või kaudse kahju või kahjustuse eest, mis tekkis antud veebilehega seoses, hoolimata sellest, kas Sanofi oli teadlik sellise kahju või kahjustuse võimalikkusest, ja mis tekkis i) antud veebilehele juurdepääsu või juurdepääsematuse; ii) antud veebilehe  kasutamise, sh rike, mis võis olla tingitud teenusetõkestamise rünnetest, viirustest või muudest tehnoloogiliselt kahjulikest materjalidest, mis võisid teie arvutisüsteemi või muud toodet nakatada; ja/või iii) antud veebilehelt otseselt või kaudselt saadud mis tahes teabele tuginemise tõttu.

Antud veebilehel olev teave ja materjalid on ainult informatiivseks otstarbeks ning see pole ei selgesõnaliselt ega kaudselt kuidagi garanteeritud.

8. Veebilehe kättesaadavus

Veebisaiti kasutades kinnitate, et: i) tehniliselt võimatu on antud veebilehte pakkuda ilma vigadeta ning Sanofi ei võta selle eest endale mis tahes vastutust; ii) antud veebileht võib teatud aegadel olla ajutiselt kättesaamatu; ja iii) antud veebilehe tööshoidmist võivad tõsiselt mõjutada sündmused, mida Sanofi ei saa kontrollida, näiteks ülekande ja telekommunikatsiooni ühendused Sanofi ja teie ning Sanofi ja teiste süsteemide ja võrkude vahel.

Sanofi ja/või tema tarnijad võivad igal ajal, kas ajutiselt või lõplikult, muuta tervet veebilehte või teha seda ainult osaliselt ning katkestada terve veebilehe pakkumine või teha seda osaliselt, et antud veebilehte hooldada, parandada või muuta.
Sanofi ei vastuta antud veebilehe mis tahes muudatuste, ajutiste või pikaajaliste katkestuste eest.

9. Teave toodete kohta

Veebilehel esitatud teave võib sisaldada otseseid või kaudseid viiteid Sanofi toodetele, programmidele ja teenustele, mis pole saadaval teatud riikides või piirkondades või mida võidakse pakkude teise kaubamärgi all ja millele võivad kohalduda riigist tulenevalt teised määrused ja kasutustingimused. Sellised viited ei osuta sellele, et Sanofi püüaks mis tahes moodi neid tooteid, programme või teenuseid teie riigis müüa. Palun konsulteerige kohaliku Sanofi haruettevõttega või Sanofi esindava äripartneriga kui teil tekib küsimusi teie piirkonnas / riigis pakutavate mis tahes toodete, programmide ja teenuste teabe kohta.

10. Kohaldatav seadus ja jurisdiktsioon

Antud kasutustingimused ja teie lehekasutust reguleerivad Eesti seadused ja veebilehe külastamisest tingitud mis tahes nõuded alluvad Eesti kohtute ainujurisdiktsioonile.

11. Fotode kasutamise õigused kaitstud
Denis Félix / Interlinks Image

Uuendatud:  Juuni 2017
  
 
 Autoriõigus © 2011-2017 Sanofi.  Kõik õigused kaitstud.